Endringer i Etterlattepensjon

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Endringer i etterlattepensjon jf. Lov om endringer i Folketrygden 18.12.20.

Kraftige begrensninger i etterlattepensjon f.o.m. 1.1.2023!

Det er nylig vedtatt sterke begrensninger i ytelsene til gjenlevende ektefelle.  Dette er nedfelt i:

«Lov om endringer i Folketrygden (nye etterlatteytelser)», vedtatt 18.12.20. Fra 2023, ingen automatikk, og begrenset oppad til 3, evt. 5 år.

Vi trekker fram her det som har størst betydning for oss med familie i Thailand, selv om loven gjelder for alle, enten man er i Norge eller andre land.  Men fordi loven er utformet basert på norske forhold, slår den sterkere ut negativt for etterlatte her i Thailand enn den kanskje gjør i Norge og andre land hvor de sosiale ytelsene er gode.

Den nåværende ordningen gir automatisk etterlattepensjon til gjenlevende ektefelle fram til pensjonsalder. Den er delvis avhengig av inntekten til avdøde ektefelle og delvis avhengig av inntekten til den gjenlevende ektefelle.

Men endringene i loven gjør det nå klart at etterlattepensjon (som nå kalles Omstillingsstønad) vil:

 • Kun bli utbetalt etter søknad. Det heter nå «…..kan ytes omstillingsstønad….» – dersom en del vilkår oppfylles. (mer om dette under)
 • Ytelsen er tidsbegrensettil tre år, med mulighet for to års forlengelse
 • Full årlig omstillingsstønad beregnes som 2.25 ganger grunnbeløpet (G), men vil bli avkortet bl.a. dersom den avdøde hadde mindre enn 40 års trygdetid og dersom gjenlevende ektefelle har en inntekt over en halv G.


Det er en rekke bestemmelser omkring dette, behandlet utførlig i ovennevnte lov Kapitel 17 paragrafene 17-1 til 17-15, her er link direkte til dette kapitlet: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2020-12-18-139 

La oss se på noen hovedpunkter utover de ovennevnte

 • En av de viktigste endringene er at man nå forutsetter at den gjenlevende etter en omstillingsperiode etter dødsfallet skal bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.
  (Paragraf 17.1 Formål). Paragraf 17.7. beskriver hvilke plikter man har, og Paragraf 17.8 slår fast at omstillingsstønaden stanses dersom den gjenlevende ikke følger opp disse aktivitetskravene. Disse bestemmelsene kan bli vanskelig å dokumentere fra Thailand, men dette gjenstår å se.
 • Paragraf 17.2 omtaler krav til avdødes forutgående medlemskap i Folketrygden, men dette er ikke noe krav dersom avdøde mottok pensjon eller uføretrygd ved tidspunktet for dødsfallet 
 • Paragraf 17.3 omtaler kravet om at gjenlevende ektefelle er medlem i «trygden» (Folketrygden), men dette kravet frafalles dersom den avdøde eller gjenlevende har minst 20 års samlet botid (se også paragraf 3.5.8).
 • Paragraf 17.4. har krav om familieforhold (gift minst 5 år, barn med avdøde, omsorg for barn under 18 år)
 • Paragraf 17.5 omtaler nærmere bestemmelser om omstillingsstønadens varighet (3 + evt. 2 år), samt en positiv unntaksbestemmelse for gjenlevende født 1962 eller tidligere.
 • Paragraf 17.6. omhandler omstillingsstønadens størrelse (2,25 ganger G)og eventuell avkorting dersom avdøde har mindre enn 40 års trygdetid.
 • Paragraf 17.7 og 17.8 er omtalt over.
 • Paragraf 17.9 fastslår at stønaden avkortes dersom den gjenlevende har en inntekt over en halv G.
 • Paragraf 17.10 behandler mulighet for visse tilleggsytelser (for barneomsorg)
 • Paragraf 17.11 påpeker at omstillingsstønaden faller bort når den gjenlevende fyller 67 år eller gifter seg igjen. Men også dersom den gjenlevende tar ut pensjon etter loven her”, «mottar avtalefestet pensjon fra en offentlig pensjonsordning» eller «får rett til uføretrygd for full uførhet.» NB! Nivåene for alderspensjon og kompensasjon for uførhet er som kjent svært lave i Thailand.  Det bør derfor avklares hvorvidt den norske omstillingsstønaden vil falle bort  dersom man mottar en (svært lav) pensjon/uførhetstrygd i Thailand.
 • Paragraf 17.12 til 17.15 omhandler en del spesielle bestemmelser, yrkesskade, etc.
 • Til slutt: Et eget Kapitel 17A omhandler overgangsregler for gjenlevende som er innvilget ytelse før 1. januar 2023.   
  For gjenlevende som er født i 1970 eller senere vil 3+2 års regelen gjelde f.o.m.  1.1.2023.
  For gjenlevende født 1969 eller tidligere vil man på visse vilkår (inntekt, etc.) beholde ytelsen til fylte 67 år.


Ovennevnte framstilling er som det framgår, ikke fullstendig. Vi anbefaler derfor alle som har familie i Thailand å lese gjennom disse lovendringene selv bruk gjerne linken over.  

– Geir Sivertsen