Forslag til vedtekter for Khon Norway til årsmøtet 26. mars 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

§1. Foreningens navn og medlemssammensetning.

Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av nordmenn som er bosatt/ferierer i Thailand, hvor norske pensjonister, uføretrygdede, ektefeller/samboere og sympatisører kan tegne seg som medlemmer.

§2. Formål.

Khon Norway er en sammenslutning av nordmenn som er som er bosatt/ferierer i Thailand, og som
ser som sine oppgaver å:

 • Informere medlemmene om deres rettigheter og plikter i forhold til både norske og thailandske myndigheter.
 • Søke å få til en helseordning for medlemmene.
 • Informere og påvirke norske byråkratiske og politiske myndigheter til en bedre og mer rettferdig økonomisk trygghet ved eventuell sykdom eller ulykke skjedd i Thailand, og som krever medisinsk behandling. Dette gjelder spesielt kontakt med HELFO og NAV International.
 • Hjelpe etterlatte ektefeller av avdøde nordmenn (medlemmer) og eventuelle felles barn/adoptivbarn med å få ytelser de har krav på fra NAV, evt. andre pensjonsordninger, samt rettferdig behandling vedrørende skatt til Norge.
 • Arbeide for at Norge etterlever alle inngåtte avtaler, som er blitt eller blir inngått med Thailand.

Denne listen er ikke uttømmende. Styret står fritt til å reise andre saker.

§3. Organisasjon.

Foreningen ledes av et styre, som velges for 2 år av gangen under foreningens årsmøte. Alle oppgaver mellom årsmøtene vil bli behandlet og forsøksvist løst av foreningens styre. Foreningens årsmøte er tillagt foreningens høyeste myndighet, se for øvrig sakslisten for årsmøte, § 9.

§4. Medlemskap.

 • Et medlemskap i Khon Norway er personlig, og tilgjengelig for alle som er interessert i å støtte opp om, eller delta i foreningens formål, ref. § 2.
 • Medlemskapet registreres ved innbetaling av medlemskontingent til Khon Norway. I etterkant vil medlemmene bli bedt om å fylle ut et medlemsskjema som legges ut på Khon Norways hjemmeside, og tas med på alle møter.
 • Medlemskapet gjelder for et kalenderår av gangen, og er for tiden på 1 000 THB i året, uansett tidspunkt for betaling.
 • Medlemskontingenten innbetales innen 10. januar, eventuelt på første møte i året.
 • Kassereren utsteder medlemskort når medlemskontingenten er betalt. Medlemskort utleveres på møter i Khon Norway.
 • Styret gis fullmakt til å ekskludere enkeltpersoner som ansees å opptre klart illojalt og negativt overfor Khon Norway som organisasjon. Bruk av denne
  fullmakten skal være svært restriktiv. Påfølgende årsmøte skal orienteres, og kan behandle saken. I spesielle tilfeller kan styret også avslå medlemskap.

 

§5 Informasjon til medlemmene.

Alle henvendelser (innkallinger, utsendelser av saksdokumenter etc.) vedrørende Khon Norways virksomhet skjer via e-post. Hvert medlem har ansvar for å holde Khon Norways styre informert om korrekt e-postadresse.

Møtereferater og innkalling til møter vil bli lagt ut på Khon Norways hjemmeside.

 

§6. Stemmerett.

Stemmerett forutsetter betalt medlemskontingent.

Hvert medlem er tildelt en stemme ved foreningens medlemsmøter og årsmøter. Ved foreningens årsmøter kan det avgis fullmaktstemmer dersom ett eller flere medlemmer er forhindret fra å møte. Det skal da foreligge skriftlige meldinger om fullmaktstemming, fra hvem og til hvem den gis, og som skal kontrolleres av styret eller den styret utpeker for godkjenning.

Fullmaktstemming vil bare kunne benyttes ved stemming over saker som er utsendt fra foreningens styre på forhånd, og ikke ved eventuelle benkeforslag.

Stemmegiving vil normalt skje ved håndsopprekking, men vil kunne skje skriftlig om det skal velges mellom flere enn to alternativer.

Alle ordinære valg skal skje ved simpelt flertall.

 

§7. Styret.

Styret består av 5 styremedlemmer, samt inntil 3 varamedlemmer, som alle velges for inntil 2 år av gangen på foreningens årsmøte. I spesielle tilfeller kan antall styremedlemmer være minimum 3, samt ett varamedlem.

Styremedlemmene skal være bosatt i Thailand seks måneder eller mer.

For å bevare kontinuitet i styret, går 2 styremedlemmer på valg etter 1 år, mens de 3 andre styremedlemmene går på valg etter 2 år. Dersom antall styremedlemmer som velges er færre enn 5, fastsetter årsmøtet funksjonstiden for det enkelte styremedlem. Det skal uansett antall styremedlemmer fremgå av årsmøtereferatet for hvilken periode det enkelte styremedlemmet er valgt.

Etter endt første periode velges alle for 2 år.

Ikke mer enn ett stemmeberettiget styremedlem (medregnet varamedlem) kan ha forfall for at styremøtet skal være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet gis sittende styreleder dobbeltstemme. Varamedlemmene har tale- og forslagsrett i styret, men ingen stemmerett i styresammenheng med mindre de representerer et fraværende styremedlem. Slike saker skal avklares av styret før møtets påbegynnelse. Dersom ett eller flere styremedlemmer av en eller annen årsak må trekke seg i valgperioden, skal valgkomiteen utarbeide forslag til nye medlemmer. Suppleringsvalg kan skje ved første ordinære medlemsmøte, der forslag til nytt/nye medlemmer blir gjort kjent for medlemmene før medlemsmøtet. Funksjonstiden for dem som blir valgt ved slike suppleringsvalg er frem til neste ordinære årsmøte.

Styrets sekretær har ansvaret for at det blir skrevet referat fra alle møter, men referat fra rene styremøter skal ikke offentliggjøres.

Lederen, eller den han/hun har gitt sin fullmakt, samt et flertall i styret vil kunne innkalle til styremøter, med minimum to ukers varsel.

Styret kan gjøre vedtak om å dekke reiseutgifter og utgifter til overnatting for styremedlemmer som har utgifter knyttet til fremmøter. lang reise til møtestedet. Styret fatter vedtak i hvert tilfelle.

 

§8. Valgkomite.

Foreningens valgkomite skal bestå av 3 personer, som ikke har andre verv i Khon Norway. Disse personene velges på foreningens årsmøte, og etter de samme regler som er gjort gjeldende for styremedlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen skal ha tilgang på en ajourført medlemsliste, regnskap og ellers relevant informasjon, og ha anledning til å overvære både medlems- og styremøter.

Dersom ett eller flere medlemmer av valgkomiteen av en eller annen årsak må trekke seg i valgperioden, skal valgkomiteen utarbeide forslag til nye medlemmer. Suppleringsvalg kan skje ved første ordinære medlemsmøte, der forslag til nytt/nye medlemmer blir gjort kjent for medlemmene før medlemsmøtet. Funksjonstiden for dem som blir valgt ved slike suppleringsvalg er frem til neste ordinære årsmøte.

 

§9. Årsmøte.

Ordinært årsmøte holdes i mars måned hvert år.

Innkalling til samtlige medlemmer skal foreligge hos medlemmene minst 6 uker før årsmøtet blir avholdt.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være oversendt styret i skriftlig form ikke mindre enn 4 uker før årsmøtet. Styret er ansvarlig for at alle medlemmene er informert om alle saker som skal behandles senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende faste saker:

 • Styrets årsberetning.
 • Regnskap. Regnskapet gjelder fra årsmøte til årsmøte.
 • Budsjett.
 • Mottatte (innkomne) forslag.
 • Vedtektsendringer.
 • Valg.

Referat fra årsmøtet skal sendes pr. e-mail til alle medlemmer, og legges ut på Khon Norways hjemmeside.

 

§10 Ekstraordinært årsmøte

Dersom det mellom årsmøtene skulle oppstå spesielle situasjoner som styret finner det vanskelig å behandle, har styret fullmakt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Alle formaliteter (frister etc.) knyttet til ordinært årsmøte skal i så fall følges.

 

§11. Valg av styre på årsmøtet.

Forslagene fremmes, og valgene administreres av valgkomiteen.

Ved valgene skal det etterstrebes at det foretas valg i følgende rekkefølge:

 • Forslag og valg av leder.
 • Forslag og valg av fire styremedlemmer.
 • Forslag og valg av tre varamenn til styret.
 • Nestleder, sekretær og kasserer velges av styret.

I tillegg skal det velges en valgkomite på 3 medlemmer.

 

§12. Medlemsmøter.

Medlemsmøter arrangeres etter behov. Det må tas hensyn til at et stort antall medlemmer drar til Norge midt på sommeren. Disse møtene vil ha til hensikt å orientere om status for de saker som er under behandling/har vært behandlet, samt utveksling av informasjon til og blant medlemmene.

Referat fra medlemsmøtene skal sendes pr. e-mail til alle medlemmer, eller legges ut på Khon Norways hjemmeside.

 

§13. Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer kan bare gjøres av det lovlig innkalte årsmøte. Frist for innsending av vedtektsendringer er minst 4 uker før årsmøte, se §9. Styret behandler og gir synspunkter/forslag til slike vedtektsendringer før utsending til medlemmene.

Det kan bare stemmes over de konkrete endringsforslag som er meddelt medlemmene skriftlig med minst 2 ukers varsel.

For at vedtektsendringer skal bli gjort gyldig, kreves det 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmene på årsmøtet.

 

§14. Verdier – eiendeler.

Khon Norway’s verdier og eiendeler forvaltes av styrets kasserer, eller den styret bemyndiger.

 

§15. Oppløsning.

En oppløsning av Khon Norway krever 2/3 flertall for et slikt forslag på foreningens årsmøte.

Ved en oppløsning velges 3 medlemmer som skal ivareta forvaltningen av verdier og eiendeler tilhørende foreningen. Eventuelle verdier, inklusive dokumenter som tilhører Khon Norway, skal sikres, eventuelt makuleres på forsvarlig måte.

Verdier av økonomisk eller materiell art, vil kunne overlates til en ideell hjelpeorganisasjon etter forslag fra årsmøtet.- Informere medlemmene om deres rettigheter og plikter i forhold til både norske og thailandske myndigheter.