KN om etterlattes rettigheter

NOU 2017: 3 Folketrygdens ytelser til etterlatte

Høringsuttalelse fra Khon Norway, Thailand (khon-norway.com)

Generelt

Disse kommentarene er utarbeidet av Khon Norway, som er en organisasjon av nordmenn bosatt i Thailand. Vår uttalelse bør oppfattes som et forsøk på å belyse forholdene i fattige land, selv om vi stort sett omtaler Thailand, som vi kjenner best til. Vi tror at de forholdene vi beskriver i Thailand, også kan være gjeldende for andre tilsvarende land.

Mandatet

Mandatet er bredt og åpent. Det er derfor vanskelig å forstå at utvalget ikke har tatt for seg forholdene for etterlatte utenfor Norge, med unntak av litt om flyktninger. Forholdene for kvinner i fattige land – eksempelvis Thailand – er svært forskjellige fra Norge. Derfor er konsekvensene av de foreslåtte endringene også svært forskjellige. Dette har ikke utvalget lagt vekt på, eller gjort forsøk på å utrede.

Pensjon og etterlattepensjon som del av tariffavtalene/lovverket

Khon Norways medlemmer har betalt inn premie til Folketrygden i alle yrkesaktive år. Forutsetningen har vært at våre innbetalinger skal dekke framtidige behov, herunder behov for både pensjon og etterlattepensjon. Dersom den enkelte premiebetaler opplever at når behovet for pensjon for en selv eller etterlatte oppstår, så fjernes eller reduseres verdien av ordningen, vil det oppstå et alvorlig juridisk problem. Etter Norges grunnlov §97 er det ikke adgang til å gi en lov tilbakevirkende kraft.

For etterlatte i Norge kan det kanskje passere, fordi endrede forhold som beskrevet i NOU’en gir ikke så store negative utslag, og slike utslag kan ofte kompenseres ved andre tiltak.

I land som Thailand blir konsekvensene av endringer som i Norge kan være relativt små, helt annerledes, og vil i langt sterkere grad kunne karakteriseres som å gi lovendringene tilbakevirkende kraft, til ulempe for den/dem som rammes.

Forutsigbarhet

Dersom etterlattepensjonen fjernes eller reduseres, fjernes eller reduseres den etterlattes økonomiske grunnlag i samme grad. Den norske pensjonisten opplever å bli rammet direkte selv, fordi det vil være smertelig å vite at ens etterlatte mister det økonomiske grunnlaget når han er borte. Et økonomisk grunnlag som pensjonisten i mange år har innbetalt premie til, og ansett som et godt framtidig grunnlag for hans familie. Og jo flere år samlivet har vart, og jo eldre pensjonisten er, desto vanskeligere vil det være å finne alternative løsninger.

Yngre norske menn vil kunne ha muligheter til å finne alternative måter for å sikre sin ektefelles økonomiske framtid, mens nordmenn som på endringstidspunktet er pensjonister, vil ikke ha slike muligheter.

Det bør også tillegges vekt at kompenserende ordninger som hjelp til utdanning, hjelp til å finne lønnet arbeid, økonomiske tilskudd ved arbeidsledighet etc. vil være svært krevende å gå inn på i et tilnærmet utviklingsland.

Hva et ekteskap i Thailand innebærer

Et ekteskap i Thailand involverer ikke bare mannen og hustruen, men hele hennes familie. I Norge blir også begges familier berørt, men i langt mindre grad enn i Thailand. Det relativt finmaskede sosiale og økonomiske nettet vi har i Norge, er totalt fraværende i Thailand. De eneste ytelsene vi kjenner til, er gratis (enkel) tannbehandling etter fylte 60 år, og en pensjon som starter med 600 THB pr måned (150 NOK april 2017) fra samme tidspunkt. Dette beløpet øker med 100 THB (25 NOK pr 10 års økning i alder). Denne pensjonen dekker i beste fall ris for en person.

I Thailand er det familien som utgjør det sosiale og økonomiske nettet. De voksne barna har ansvaret for sine foreldre, men innen en familie hjelper søsken også hverandre med barnepass og utgifter til utdanning for den yngre generasjonen. En ofte betydelig utgiftspost for en familie i Thailand, er utgifter til sykehusbehandling både for barn, voksne og eldre. Dette er en så integrert del av den thailandske kulturen, at utlendinger som gifter seg inn i en familie, må delta i denne økonomiske «dugnaden».

En nordmann som har en thailandsk kone, vil – selv med kun minstepensjon – som oftest være en økonomisk base i familien. Den dagen han faller fra, vil derfor hans etterlatte og familien få store økonomiske og sosiale problemer dersom den forutsatte etterlattepensjonen uteblir. Ofte har nordmenns etterlatte vært uten lønnet arbeid i lang tid for å ta vare på sin ektefelle. Både manglende arbeidserfaring og alder tilsier at etter ektefellens bortgang er hennes muligheter på arbeidsmarkedet svært begrenset.

Her er også en betydelig positiv økonomisk side for norske myndigheter.

De fleste pensjonistene i Thailand opplever det som positivt å kunne leve sine liv i et klima som gir mange fordeler for eldre. De aller fleste lever også godt integrert i en familie med barn, eldre og ektefelle rundt seg. Alternativet for mange – dersom de hadde bodd i Norge – ville vært et helt annet og mindre stimulerende liv på et alders- eller sykehjem. Noen får bidrag (svært begrenset) fra Helfo til behandling ved sykdom og skader. Mange opplever – som i Norge – helseproblemer i livets siste fase. Utgifter forbundet med dette dekkes i hovedsak av pensjonistene selv. Det innebærer store besparelser for norske helsemyndigheter.

Norske myndigheters ansvar.

Norske myndigheter kan i og for seg ikke ta ansvar for manglende sosiale og økonomiske sikkerhetsnett i et fattig land som Thailand. Men det som myndighetene må ta ansvar for, er å bevare de ordningene som pensjonistene har innbetalt premier for gjennom mange år, og som pensjonistene har hatt all grunn til å ha som forutsetning for seg selv og hans familie.

Dersom disse forutsetningene skal reduseres eller fjernes, må det skje i en prosess over tid, slik at dem det gjelder får tid og anledning til å basere seg på alternative løsninger.

Konkrete forslag:

  • Etterlatte som har påbegynt mottak av etterlattepensjon beholder denne uten framtidig endring.
  • For å forenkle ordningen, settes etterlattepensjonen for øvrig til 2,25 G, uavhengig av avdødes inntekt, med eventuelt tillegg for felles barn.
  • Pensjonister utenfor EU/EØS som er formelt gift på tidspunktet for eventuell endring av reglene for etterlattepensjon, beholder disse rettighetene (2,25 G) for seg og sine fremtidige etterlatte som en varig ordning.
  • Endrede vilkår for etterlattepensjon utenfor EU/EØS for ekteskap inngått etter tidspunktet for vedtak om endring, tilpasses endringene som blir gjort gjeldende i Norge.


Dersom disse forslagene legges til grunn, vil etterlattepensjonen i de aktuelle landene bli sterkt forenklet. Innsparinger på Norges sosialbudsjett vil komme, men over tid.

Avslutningsvis:

Khon Norway vil sterkt anbefale Arbeids- og sosialdepartementet å vurdere våre synspunkter nøye. Etter vår oppfatning vil det være sterkt kritikkverdig dersom departementet legger til grunn at eventuelle endringer knyttet til etterlattepensjon skal være de samme uansett hvilke konsekvenser endringene vil ha for dem som blir berørt.


Steinar Nodland

Leder for Khon Norway, Thailand

Telefon: +66 85 445 1202