Styret i Khon Norway 2020

Edvin Jonassen

Leder

Steinar Nodland

Nestleder

Hans Trommestad

Kasserer

Reidar Sivertsen

Styremedlem

Otto Myhre

Styremedlem