Om oss og foreningen Khon Norway

Foreningen er en interesseorganisasjon for nordmenn – av begge kjønn – som er bosatt i Thailand. Vedtektene åpner også for medlemmer som ikke er bosatt her, men som ønsker å støtte Khon Norways formål. Årsmøtet 2016 har også åpnet for B-medlemskap fra Danmark og Sverige.

Vedtektene for Khon Norway finner du på vår hjemmeside. Av vedtektene går det frem at arbeidsoppgavene vidt definert er å informere medlemmene om deres rettigheter og plikter overfor både norske og thailandske myndigheter.

Ellers nevnes:

Styret i Khon Norway har gjort flere forsøk på å etablere en helseforsikring for medlemmene, uten å lykkes. Gjennomsnittsalderen blant Khon Norways medlemmer er relativt høy. Derfor kom forsikringsselskapene med mange unntak for dekning av utgifter, høye egenandeler, svært høy forsikringspremie og varsel om stor fremtidig premieøkning. Etter årsmøtet 22. mars 2016, har styret i Khon Norway derfor etablert en egen Helseordning for sine medlemmer. Denne ordningen står på egne ben, uten forbindelse til ordinære forsikringsselskaper.

Grunnet for liten oppslutning om Helseordningen, måtte Khon Norways styre se seg nødt til å avslutte forsøket på å få til en Helseordning for medlemmene.

Dette er svært leit, av mange grunner. Vi ønsket at våre medlemmer skulle få en best mulig Helseordning ved alvorlig sykdom/skade til en overkommelig pris. Styret har lagt ned svært mye arbeid med å få dette til.

De saker vi nå i første omgang vil arbeide med er: Hjelp til medlemmer ang. skattespørsmål, helt gratis!

Når et medlem dør, får eventuelle etterlatte hjelp til å søke gjenlevendepensjon, og eventuelle andre støtteordninger. Dette gjelder ikke så mange, men er svært viktig for den enkelte.

Ellers tar medlemmene kontakt i forbindelse med spørsmål knyttet til det meste, ikke minst helsespørsmål.

Skatt.

Her er det mange uklarheter. Norge har en skatteavtale med Thailand, men norske byråkrater har en underlig holdning til denne. Byråkratene har – etter vår oppfatning uhjemlet – skjerpet dokumentasjonskrav og lagt inn tolkninger som ikke går frem av avtalen. Dette gjør at våre medlemmer har problemer med å komme i riktig “skatteposisjon” for å betale riktig skatt. Khon Norway gir råd til medlemmene om skatt både til Norge og Thailand.

Hjelp til etterlatte av Khon Norways medlemmer. Norske myndigheter er lite hjelpsomme overfor etterlatte (hovedsakelig enker) med hensyn til at de får oppfylt de økonomiske rettighetene de har krav på.

Etterlattepensjon

(Pensjon fra NAV/tjenestepensjoner etc). De enkene som får disse ytelsene, får også problemer med å unngå betydelige skattetrekk av norske myndigheter. Khon Norway yter hjelp til etterlattepensjon overfor enker av våre medlemmer.

I tillegg til disse “tunge” sakene arbeider Khon Norway med rådgiving og dokumentasjon overfor medlemmene. Den nye hjemmesiden som nå er under utvikling, vil etter hvert inneholde mye nyttig stoff, så let rundt på hjemmesiden. Mer stoff kommer etter hvert.