Oppsummering fra Treffet i Khon Norway 25.10.22

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sted: A Taste of Norway, Jomtien Pattaya

Tid: kl.9 – 12

Det var 25 medlemmer til stede + 4 medfølgende damer.

Vår Advokat Suntree (LEK) møtte også, men forlot oss kl.1030 denne gang siden andre oppdrag ventet. Det var flere som fikk henne i tale før hun dro også etter det jeg så.

Det ble 5 av våre medlemmer som i dag også innbetalte sin kontingent for neste år 2023. Det er også fullt mulig på denne treffen.

Det kom også inn 5700 baht til sammen for barnehjemmet Baan Kruja hvor det er tid for nye innkjøp kommende fredag den 28.10!

Det var flere personer som måtte engasjeres i dag for å kunne svare på ting som ble spurt om vedr. dette med å flytte permanent til Thailand, og dette med å tegne Helseforsikring som kreves i forbindelse den nye visa ordningen på 10 år hvor dette også er et av kravene. Hvordan skaffe seg opphold`s tillatelse som varer for et år av gangen var også et behov når en kommer som turist med kun 45 dager stemplet i passet samtidig som en også skulle gjerne ha åpnet en bank konto her for å overføre penger til. Alt er selvfølgelig mulig rundt dette om en er villig til å betale det som kreves,og til priser som er alt for høye, men tar en det ting for ting så løser det seg gjerne samtidig som det ene også gir åpning for det andre både når det gjelder visa og bank.

Fra Arbeids og Inkludering`s departementet.

Høringsnotat om regelverks oppfølging av etterlatte reformen i folketrygden. – forslag til lovendringer og forskriftsutkast med høringsfrist 12. oktober 2022. Lovforslaget som lå til grunn for endringsloven (Prop. 13 L (2020-2021) forutsatte at reformen skulle tre i kraft 1. januar 2023. Dette kommer også til uttrykk i endringsloven. Det jobbes nå ut fra en forutsetning om at endringsloven skal tre i kraft 1. januar 2024.

Stortinget vedtok i desember 2020 en omfattende reform av folketrygdens ytelser til gjenlevende og tidligere familiepleiere, se lov 18. desember 2020 nr. 139 om endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser), i det videre omtalt som endringsloven. Forslaget til reform ble framsatt av Arbeids- og sosialdepartementet i 2020, se Prop. 13 L (2020-2021). Hvor også Khon Norway også sendte inn våre kommentarer til denne Prop.13L.

For den som ønsker å sette seg bedre inn i dette som har med Gjenlevende pensjon og, overgangstønad til etterlatte utfra ny ordning så finner en mer om dette her (klikk på linken for å laste ned dokumentet i PDF-format): Høringsnotat om regelverksoppfølging av etterlattereformen i folketrygden

PASSASJERER KAN TIL SLUTT FÅ REFUSJON FOR TAPTE BILLETTER FRA THAI AIRWAYS!

Det kan se ut til at passasjerer som har tapt penger ved kjøp av billetter fra Thai Airways kan ha en mulighet til å få refusjon fra selskapet. Selskapets økonomiske situasjon er ennå ikke avklaret, men det har lykkes i å få ned sine tidligere så store kostnader. Imidlertid stiller noen kreditorer seg tvilende til selskapets planer om å oppnå nødvendig kreditt i markedet. Bangkok Bank er en slik kreditor som også stiller seg tvilende til selskapets plan om å relansere seg i aksjemarkedet innen 2025. Planen er nå å utføre refusjon for billettkjøp innen utgangen av januar 2024. Men det er altså fremdeles hindre som må overstiges for å få dette til. For detaljer se lenken under fra Thai Examiner 21.10.22:

https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2022/10/21/flyers-to-finally-receive-refunds-from-thai-airways/

Sammenslåing mellom D-Tac og True

Sammenslåingen er vedtatt av the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) med tre mot to stemmer og med leders dobbeltstemme. Kritikere hevder at dette igjen vil føre til at to store aktører vil beherske markedet, en situasjon som eksisterte for mer enn 20 år siden, og at prisene kan komme til å gå betydelig i været igjen som en følge av dette. Tidligere leder av NBTC betviler at endringen gjøres i offentlighetens interesse. For detaljer se lenken under:

https://www.nationthailand.com/thailand/general/40021272

Med vennlig hilsen
Edvin Jonassen

KN-budskap